Καλώς ήρθες στο advocados.gr!
Η πρόσβαση και η χρήση της σελίδας μας προϋποθέτουν ότι οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν αναγνωσθεί, έχουν γίνει κατανοητοί και τους έχεις αποδεχτεί.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να ανανεώνουμε όλους ή μέρος των όρων χρήσης του ιστότοπου advocados.gr και οι όποιες αλλαγές στους όρους χρήσης θα τίθενται σε ισχύ μόλις δημοσιεύονται στον ιστότοπο μας σε αυτήν την ενότητα. Για το λόγο αυτό, σου προτείνουμε να επισκέπτεσαι αυτήν την ενότητα σε συχνή βάση ώστε να ενημερώνεσαι εγκαίρως για τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης της σελίδας μας.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζεις πως η χρήση της σελίδας advocados.gr και του περιεχομένου της γίνεται με ευθύνη του χρήστη, ο οποίος έχει και την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ιστότοπο, προερχόμενη από την κακή ή αθέμιτη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Σε περίπτωση κατά την οποία εμπλακούμε σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθούμε να καταβάλουμε οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, τότε ο χρήστης θα οφείλει να παρέχει αποζημίωση εκ του λόγου αυτού. Δε φέρουμε καμία ευθύνη, για όποια χρήση γίνεται από οποιονδήποτε χρήστη του ιστότοπου και δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και οδηγίες.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Advocados ή/και τον ιστότοπο advocados.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτήν καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Advocados ή/και του advocados.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στον ιστότοπο advocados.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Τα περιεχόμενα του advocados.gr συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, φωτογραφιών, διαλόγων, μουσικής, βίντεο, σχεδίων, χρωμάτων, γραμματοσειρών, διαγραμμάτων, μεθόδων και διαδικασιών, λειτουργιών, λογισμικών και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο δημοσιεύεται στον ιστότοπο αυτό, ανήκουν και προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα της Advocados με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. H οποιαδήποτε αναπαραγωγή του περιεχομένου, ολική ή μερική, σε κάθε μορφή, του advocados.gr και των περιεχομένων του απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Advocados.

Ακρίβεια πληροφοριών

Ενώ η σελίδα μας, advocados.gr, καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να συμπεριλάβει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες, δεν κάνουμε καμία δήλωση, άμεση ή έμμεση, ούτε δίνουμε καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που δίνονται στον παρόν ιστότοπο και αποποιούμεθα κάθε ευθύνης για τη χρήση του παρόντος ιστότοπου ή άλλου ιστότοπου που συνδέεται με αυτόν και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.

Όλοι οι χρήστες συμφωνούν ότι κάθε πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστότοπου και κάθε ιστότοπου που συνδέεται με αυτόν, όπως και το περιεχόμενό τους, χρησιμοποιείται με δική τους ευθύνη. Ούτε ο ιστότοπος advocados.gr ούτε άλλο τρίτο μέρος που σχετίζεται με τη δημιουργία, την παραγωγή ή τη διακίνηση του παρόντος ιστότοπου ή άλλου ιστότοπου που συνδέεται με αυτόν φέρουν την παραμικρή ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, δευτερογενείς, επακόλουθες, έμμεσες ή άλλες πρόσθετες ή παρεπόμενες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία αυτής του παρόντος ιστότοπου ή οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου συνδέεται με αυτόν, ή για λάθη ή παραλείψεις που υπάρχουν στο περιεχόμενό τους.

Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτού του ιστότοπου έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

Συνδέσεις σε άλλους ιστότοπους

Η Advocados δεν ελέγχει και ούτε παρακολουθεί οποιεσδήποτε συνδέσεις του advocados.gr με άλλους ιστότοπους ιδιοκτησίας τρίτων, και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοτόπων και για τους διέποντες όρους αυτών σχετικά με τη συλλογή και διαχείριση των προσωπικών σου δεδομένων, όταν επισκέπτεσαι αυτούς τους ιστότοπους που αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων οι οποίοι και ευθύνονται αποκλειστικά για το περιεχόμενο τους.

Προσωπικά δεδομένα

Το advocados.gr συμμορφώνεται με τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένων των Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ & 97/66/ΕΚ.

Το advocados.gr δηλώνει ρητώς ότι διαφυλάσσει τα προσωπικά σου στοιχεία από οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση και με κανένα τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσει προς τρίτους τα προσωπικά σου στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλεις. Η οριστική διαγραφή των προσωπικών σου δεδομένων μπορεί να γίνει ύστερα από αίτηση σου.

Σου επισημαίνουμε να διαβάσεις και τους όρους χρήσης στην ενότητα “Πολιτική Απορρήτου“, που επίσης ισχύουν σε κάθε περίπτωση, ακόμη και όταν ο χρήστης επισκέπτεται το advocados.gr χωρίς να πραγματοποιήσει εγγραφή ή/και κάποια συναλλαγή. Η ενότητα “Πολιτική Απορρήτου” θα σε βοηθήσει να καταλάβεις πως και για ποιους λόγους η σελίδα μας συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σου δεδομένα.

Advocados Logo